EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Funktioner i MinEnergi

Tagging

Tagging giver mulighed for at kategorisere sine målere og filtrere dem på forskellig vis. Ønsker man eksempelvis at finde det samlede forbrug på kølemøbler i en detailbutik, kan man tagge de relevante bimålere og beregne forbruget.

Der er mulighed for selv at vælge tags, eller bruge dem der allerede er.

 

Call To Action

Call To Action er et værktøj, som samler de alarmer, der har været på jeres forbrug i samtlige bygninger og viser, hvad omkostningen har været indtil nu, og hvad den bliver, hvis forbruget fortsætter uændret.

Dermed får I et hurtigt overblik over potentielle energibesparelser i kWh og kroner og øre.

 

Miljøregnskab

Miljøregnskab giver mulighed for at vurdere den aktuelle CO2-udledning i jeres ejendomsmasse på både bygnings- og ejendomsniveau.

Værktøjet kan også trække data til brug for energisyn, jeres CSR-rapportering og grønne regnskab.

I får et værktøj, som åbner op for en ny vinkel på energistyring, der skal give en mere grøn profil.

 

Budgettering og økonomi

Det er ikke kun den energiansvarlige på ejendommen, som har gavn af MinEnergi. Administrativt personale kan bruge MinEnergi til at trække oversigter over energiforbruget til fakturering og validering.

Værktøjet kan også bruges til at lægge budget for næste års energiforbrug samt beregne afgifter til SKAT på fx komfortkøl.

 

 

Indtastning af nøgletal

Med udgangspunkt i ejendommen indtastes nøgletal. Hvis et forbrug skiller sig ud i forhold til nøgletallet, kan det noteres i en digital logbog. Den digitale logbog kan danne baggrund for en snak med vores rådgivere og controllere.

Analyse af varmeforbrug

Med funktionen: “Afkøling”, kan man overvåge sine returværdier på fjernvarme. Det giver en optimal udnyttelse af varmen, og er med til at undgå en ekstra stor regning fra det lokale forsyningsselskab.

 

 

Døgn – og periodealarmer med et usædvanlig forbrug på sms eller mail

Opstår der en situation, hvor et overforbrug på fjernaflæste målere opdages, er MinEnergi programmeret til at sende en notifikation, så spildet straks bliver stoppet.

Der er mulighed for selv at indtaste en maksimums- og minimumsgrænse for den pågældende ugedag, så det passer til jeres bygninger og forbrug. Grænseværdierne kan også fastlægges automatisk på baggrund af historiske data.

Det er ligeledes muligt at indtaste andre grænseværdier i bestemte perioder, hvor forbruget typisk er ændret. Det er fx i ferieperioder, hvor der typisk er et lavere energiforbrug.

 

 

Infoboard med dagens energiforbrug

På et centralt sted i virksomheden, eller på flere lokationer, kan et infoboard med en oversigt over dagens forbrug af el, vand, varme og produktion fra solceller placeres.

Forbruget præsenteres på en let og overskuelig måde, så medarbejdere og gæster kan følge med.

Samtidig fungerer infoboardet som et CSR-tiltag, hvor fokus på miljøet og Co2-udslip kan bidrage til en grønnere profil.

 

 

Beregningsmålere

I kan indtaste avancerede formler på fjernaflæste målere og udregne de værdier, som I skal bruge for at opnå resultater.

Beregningsmålere kan indgå i andre beregningsmålere, og det er nemt at finde en bestemt måler med filtreringsværktøjet i målerlisten.